歌詞及偈誦文 (LYRICS)

爐香贊 lu xiang zan

爐香乍熱
lú xiāng zhà rè

法界蒙薰
fǎ jiè méng xūn

諸佛海會悉遙聞
zhū fó hǎi huì xī yáo wén

隨處結祥雲
suí chù jié xiáng yún

誠意方殷
chéng yì fāng yīn

諸佛現全身
zhū fó xiàn quán shēn

南無香雲蓋菩薩摩訶薩(三稱)
nán wú xiāng yún gài pú sà mó hē sà


The Incense Praise

The censer's incense is lit, its scent permeating the dharma rea​​lm
Innumerable Buddhas from afar sense the fragrance
Everywhere, auspicious clouds of scent gather
With our hearts pious and sincere, the Buddhas manifest
Homage to the Mahasattva Bodhisattva of incense-cloud canopies (3 times)

開經偈 kai jing ji

無上甚深微妙法
wú shàng shèn shēn wéi miào fǎ

百千萬劫難遭遇
bǎi qiān wàn jié nán zāo yù

我今見聞得受持
wǒ jīn jiàn wén de shòu chí

願解如來真實義
yuàn jiě rú lái zhēn shí yì


Sutra Opening Verse

The Dharma is deep and profound
Rare is the opportunity to encounter it
Now that I have the chance to learn and practice it,
I vow to realize its true meaning

生生世世都在菩提中 sheng sheng shi shi dou zai pu ti zhong

人生茫茫浮沉無際大海中
rén shēng máng máng fú chén wú jì dà hǎi zhōng

任由風浪漂浮
rèn yóu fēng làng piāo fú

隨境轉向何去何從
suí jìng zhuǎn xiàng hé qù hé cóng

立願覺悟尋思宇宙真理海
lì yuàn jué wù xún sī yǔ zhòu zhēn lǐ hǎi

從此解脫業力
cóng cǐ jiě tuō yè lì

顯跡人間去來自在
xiǎn jī rén jiān qù lái zì zài

立地藏王菩薩的願但願眾生得離苦
lì di cáng wáng pú sà de yuàn dàn yuàn zhòng shēng de lí kǔ

發觀世音菩薩的心但願愛心廣大無邊
fā guān shì yīn pú sà de xīn dàn yuàn ài xīn guǎng dà wú biān

發心立願生生世世都在菩提中
fā xīn lì yuàn shēng shēng shì shì dōu zài pú tí zhōng

立願發心但願生生世世都在菩提中
lì yuàn fā xīn dàn yuàn shēng shēng shì shì dōu zài pú tí zhōng

但願生生世世都在菩提中
dàn yuàn shēng shēng shì shì dōu zài pú tí zhōng

 

Walking the Path of Enlightenment Life After Life

Rising and sinking, in the boundless sea of​​ life
We drift along with wind and wave
Our minds, so easily swayed,
From whence it came and where it is headed,
We cannot tell

I vow to become awakened,
To search the ocean of universal truth
Liberated from the binds of karma,
I vow to return to this world
In coming and going, always unfettered and free

I take the vow of the Earth Treasury Bodhisattva
To free all sentient beings from suffering

I give rise to the aspirations of Kuan Yin Bodhisattva,
That universal love spreads without boundaries

May I realize my aspirations and vows,
Walking the path of enlightenment life after life

May I realize my aspirations and vows,
Walking the path of enlightenment life after life

法譬如水•序曲 xu qu

目錄


(一)一性圓明自然Yī xìng yuán míng zì rán

夜闌長空燦爛銀河繁星點點
Yè lán cháng kōng càn làn Yín hé fán xīng diǎn diǎn

四時晝夜循環法性天地人間
Sì shí zhòu yè xún huán Fǎ xìng tiān dì rén jiān

蠢動含靈多樣同生同息同眠緣起緣滅無常
Chǔn dòng hán líng duō yang Tóng shēng tóng xi tóng mián Yuán qǐ yuán miè wú cháng

惡因惡報惡緣必須纖毫明鑑
È yīn è bào è yuán Bì xū xiān háo míng jiàn

因果歷歷不爽造業豈能不懺
Yīn guǒ lì lì bù shuǎng Zào yè qǐ néng bù chàn

風平不起波瀾靜寂法界充滿一性圓明自然
Fēng píng bù qǐ bō lán Jìng jì fǎ jiè chōng mǎn Yī xìng yuán míng zì rán

風平不起波瀾靜寂法界充滿一性圓明自然
Fēng píng bù qǐ bō lán Jìng jì fǎ jiè chōng mǎn Yī xìng yuán míng zì rán

 

Overture to 'Dharma as Water'
Perfect and Radiant Buddha Nature

In the dark night, stars glitter
The Milky Way is brightly lit
As the four seasons, the days and nights revolve and change,
Dharma-nature remains and pervades the universe

Living beings are many and varied,
In similar ways they live, breathe and rest
Conditions arise and cease,
Everything is impermanent

Evil causes, conditions and retributions
Must be clearly discerned no matter how subtle
The Law of Karma never fails
For the karma created, we must repent

When there is no wind,
No wave arises
In the absolute stillness of the dharma rea​​lm,
Perfect and radiant Buddha nature pervades

When there is no wind,
No wave arises
In the absolute stillness of the dharma rea​​lm,
Perfect and radiant Buddha nature pervades


(二)細說因緣Xi shuo yin yuan

宇宙長空生滅變異六道輪迴不由自己
Yǔ zhòu cháng kōng shēng miè biàn yì Liù dào lún huí bù yóu zì jǐ

業從何來識從何去無明暗覆果報相依
Yè cóng hé lái shi cóng hé qù Wú míng àn fù guǒ bào xiāng yī

善惡相應若影隨形何人無罪何人無愆
Shàn è xiāng yìng ruò yǐng suí xing Hé rén wú zuì hé rén wú qiān

慧根常隱苦海常現慈悲水懺細說因緣
Huì gēn cháng yǐn kǔ hǎi cháng xiàn Cí bēi shuǐ chàn Xì shuō yīn yuán

悟達年輕曾遊學未顯達時遇病僧
Wù dá nián qīng céng yóu xué wèi xiǎn dá shí yù bìng sēng

病僧疾患甚臭穢眾皆惡之避不離
Bìng sēng jí huàn shén chòu huì zhòng jiē wù zhī bì bù lǐ

悟達不忍頻膚慰親侍湯藥無厭離
Wù dá bù rěn pín fū wèi qīn shì tāng yào wú yàn lí

病僧感念其風義祝曰有難可相尋
Bìng sēng gǎn niàn qí fēng yì zhù yuē yǒu nán kě xiāng xún

悟達修行勤精進道德顯著戒律嚴
Wù dá xiū xíng qín jīng jìn dào dé xiǎn zhù jiè lǜ yán

人主奉為大國師尊崇親臨說法席
Rén zhǔ fèng wéi dà guó shī zūn chóng qīn lín shuō fǎ xí

御賜沉香為法座驕慢心起業門開
Yù cì chén xiāng wèi fǎ zuò jiāo màn xīn qǐ yè mén kāi

不意碰撞沉香椅忽爾膝生人面瘡
Bù yì pèng zhuàng chén xiāng yǐ hū ěr xī shēng rén miàn chuāng

眉目口齒具備齊開口吞飲與人同
Méi mù kǒu chǐ jù bèi qí kāi kǒu tūn yǐn yǔ rén tóng

群醫束手均無策憶昔病僧有約定
Qún yī shù shǒu jūn wú cè yì xī bìng sēng yǒu yuē dìng

雙松張蓋為志記簡樸誠懇入山尋
Shuāng sōng zhāng gài wèi zhì jì jiǎn pǔ chéng kěn r​​ù shān xún

訴說人面瘡苦痛僧言無礙濯可愈
Sù shuō rén miàn chuāng kǔ tong sēng yán wú ài zhuó kě yù

岩下山泉方欲掬人面瘡呼有怨訴
Yán xià shān quán fāng yù jū rén miàn chuāng hū yǒu yuàn su

袁盎斬殺晁錯事歷漢至唐已十世
Yuán àng zhǎn shā cháo cuò shì lì hàn zhì táng yǐ shí shì

東市腰斬含仇恨累世求報苦不得
Dōng shì yāo zhǎn hán chóu hèn lěi shì qiú bào kǔ bù dé

尊者慈悲解纏縛三昧法水洗積冤
Zūn zhě cí bēi jiě chán fù sān mèi fǎ shuǐ xǐ jī yuān

悟達驚覺如夢醒築庵靜修誠造懺
Wù dá jīng jué rú mèng xǐng zhú ān jìng xiū chéng zào chàn

諸佛慈憫念眾生為說水懺總道法
Zhū fó cí mǐn niàn zhòng shēng Wéi shuō shuǐ chàn zǒng dào fǎ

凡夫愚行垢穢重莫問貴賤罪無量
Fán fū yú xíng gòu huì zhòng Mò wèn guì jiàn zuì wú liàng

 

Overture to 'Dharma as Water'
The Origins of the Water Repentance Text

The universe is vast and boundless
Arising and ceasing, nothing is constant
Endlessly in the Six Realms we take rebirth;
Powerless, we have no control

How does karma originate?
Where does consciousness go?
Ignorance is a blinding darkness
Cause and effect is interdependent

The good and evil we have done,
Like a shadow, they stealthily follow
Who is without transgression?
Who is without faults?

The root of our wisdom often lies buried,
And often, we experience suffering
So let us speak now of the origins
Of the Compassionate Water Repentance Text

When Wu Da was young, he travelled and studied
Before attaining fame, he met an ailing monk
Smelly, sickly, and filthy,
The monk was shunned by everyone

Wu Da could not bear to see him suffer,
He cared for him and gave him medicine
Then, grateful for all the gallantry shown,
The monk offered to help him in times of need< /p>

Diligently, Wu Da continued to practice,
His virtues and discipline became well-known
The Emperor appointed him Imperial Dharma Master,
Respectfully attending his lectures on Dharma

He gave Wu Da a Dharma-throne of agarwood
Then in Wu Da, a great arrogance arose
His karmic retribution, thus unlocked,
A human-faced boil appeared
As his knee knocked against the throne

The sore had eyebrows, eyes, a mouth and teeth
Just like a person, it could eat and drink
The doctors knew not what to do
It was then the ill monk's offer came to mind

Using twin pine trees as a landmark,
Wu Da sought in earnest, the monk in the mountains
He told of the sore and his suffering,
The monk promised him, by washing it would heal

As Wu Da bent to fetch water from the spring,
The human-faced sore yelled out its grievance
Yuan Ang had Chao Cuo executed;
From Han to Tang Dynasty, that was ten lifetimes past

In the East City, his body was hewn in half; from that great hatred arose
Unable to exact revenge, over many lifetimes, he greatly suffered
The Venerable One compassionately unravelled the karmic fetters,
Cleansing all enmity with the Samadhi Dharma-water

Wu Da suddenly awakened, as if from a dream
Retiring to a hut, the Repentance Text he wrote
The Buddhas have compassion for all sentient beings,
Thus the Dharma of the Water Repentance is taught

Foolish are the mere mortals,
Their defilements are many
Countless also are their wrongs,
Rich or poor though they be


(三)懺悔法門廣演Chàn huǐ fǎ mén guǎng yǎn

悟達國師宏願廣演慈悲水懺
wù dá guó shī hóng yuàn guǎng yǎn cí bēi shuǐ chàn

慈悲道場莊嚴懺悔法門無上
cí bēi dào chǎng zhuāng yán chàn huǐ fǎ mén wú shàng

三昧法水能洗淨盡眾生罪愆
sān mèi fǎ shuǐ néng xǐ jìng jìn zhòng shēng zuì qiān

攝心斷惡處善火焰能化紅蓮
shè xīn duàn è chù shàn huǒ yàn néng huà hóng lián

悟達國師宏願廣演慈悲水懺
Wù dá guó shī hóng yuàn guǎng yǎn cí bēi shuǐ chàn

慈悲道場莊嚴懺悔法門無上
cí bēi dào chǎng zhuāng yán chàn huǐ fǎ mén wú shàng

三昧法水能洗淨盡眾生罪愆
sān mèi fǎ shuǐ néng xǐ jìng jìn zhòng shēng zuì qiān

匡正顛倒慌亂慈悲度化人間
kuāng zhèng diān dǎo huāng luàn cí bēi dù huà rén jiān

苦海茫茫無邊回頭明明是岸
Kǔ hǎi máng máng wú biān huí tóu míng míng shì àn

三障諸惑應斷諸佛聲聲呼喚
sān zhàng zhū huò yīng duàn zhū fó shēng shēng hū huàn

 

Overture to 'Dharma as Water'
Expounding the Repentance Teachings

A great vow was made by Master Wu Da
To expound the Water Repentance teachings
The practice of compassion dignifies our cultivati​​on
And the teachings of Repentance reign supreme

The Samadhi Dharma-water cleanses,
Purifying the sins of all beings
With hearts set on renouncing evil and doing good,
Flames of fire can transmute into a red lotus

A great vow was made by Master Wu Da
To expound the Water Repentance teachings
The practice of compassion dignifies our cultivati​​on
And the teachings of Repentance reign supreme

The Samadhi Dharma-water cleanses,
Purifying the sins of all beings
It rectifies disorder and confusion,
And delivers the world from suffering

The sea of​​ suffering is vast and boundless,
By turning back, we can return to the shore
Eliminate the Three Obstacles and all delusions
Listen to the calling of the Buddhas!

法譬如水•忏悔烦恼障 chan hui fan nao zhang

目錄


(一)煩惱意業生Fán nǎo yì yè shēng

心如工筆繪畫師能畫各種諸顏色
Xīn rú gōng bǐ huì huà shī Néng huà gè zhǒng zhū yán sè

一切境界心所現心境又隨意念轉
Yī qiè jìng jiè xīn suǒ xiàn Xīn jìng yòu suí yì niàn zhuǎn

一心能現十法界十法界由一心顯
Yī xīn néng xiàn shí fǎ jiè Shí fǎ jiè yóu yī xīn xiǎn

心存善念境是善惡念存心惡無邊
Xīn cún shàn niàn jìng shì shàn È niàn cún xīn è wú biān

善惡本空因緣有善惡造作系一念
Shàn è běn kōng yīn yuán yǒu Shàn è zào zuò xì yī niàn

無始以來人世間罪相無邊亦無量
Wú shǐ yǐ lái rén shì jiān Zuì xiāng wú biān yì wú liàng

煩惱不分愚與賢苦報不論貴與賤
Fán nǎo bù fēn yú yǔ xián Kǔ bào bù lùn guì yǔ jiàn

或因三業獲眾罪或因六根起過非
Huò yīn sān yè huò zhòng zuì Huò yīn liù gēn qǐ guò fēi

或以妄心生邪思或因外境染諸著
Huò yǐ wàng xīn shēng xié sī Huò yīn wài jìng rǎn zhū zhuó

如是輾轉十惡生增長萬千諸勞塵
Rú shì zhǎn zhuǎn shí è shēng Zēng zhǎng wàn qiān zhū láo chén

所作罪相雖無量罪苦根源計有三
Suǒ zuò zuì xiāng suī wú liàng Zuì kǔ gēn yuán jì yǒu sān

一是煩惱二是業三是果報受輪迴
Yī shì fán nǎo èr shì yè Sān shì guǒ bào shòu lún huí

三者均能障聖道又障人天諸勝妙
Sān zhě jūn néng zhàng shèng dào Yòu zhàng rén tiān zhū shèng miào

佛陀視此為三障三障不除苦難了
Fó tuó shì cǐ wéi sān zhàng Sān zhàng bù chú kǔ nàn liǎo

消除三障有妙方慚愧知罪與懺悔
Xiāo chú sān zhàng yǒu miào fāng Cán kuì zhī zuì yǔ chàn huǐ

懺悔法門如淨水能洗一切眾生罪
Chàn huǐ fǎ mén rú jìng shuǐ Néng xǐ yī qiè zhòng shēn zuì

今以誠懇懺悔心運此慈悲三昧水
Jīn yǐ chéng kěn chàn huǐ xīn Yùn cǐ cí bēi sān mèi shuǐ

洗淨諸惡眾垢穢發露過愆懺前非
Xǐ jìng zhū è zhòng gòu huì Fā lù guò qiān chàn qián fēi

 

Repenting the Obstacle of Afflictions
The Mind is the Source of Afflictions

The mind is like a refined artist
It can paint a riot of colors
All conditions are created by the mind
The state of mind changes as thoughts arise

A single thought can manifest Ten Dharma Realms
Ten Dharma Realms can arise out of one thought
Good thoughts create good conditions
Evil thoughts lead to endless evils

Good and evil are empty by nature but their causes prevail
Just a single thought can create good or evil
In our countless rebirths in this world,
Countless transgressions we did commit

Wise or foolish, we have afflictions
Rich or poor, we receive retribution
We commit wrongs with body, speech and mind
Through the six doors of the senses, we err

Due to delusion, we entertain deviant thoughts
External influences further defile us
Lifetime after lifetime, we commit the Ten Evils
Myriads of conditions multiply and trouble us

Though we commit countless transgressions
The sources of our sufferings are these three:
The first, affliction; second, karma,
Third, the retribution of reinc​​arnation

In pursuit of the Noble Path, all three are obstacles
They are hinderances both in human or heavenly realms
Buddha viewed these as the Three Obstacles
If they are not eliminated, suffering remains

The remedy for the Three Obstacles is as follows
Acknowledging our wrongs, we regret and repent
The teachings of repentance are like pure water
They cleanse away the sins of all beings

Today with utmost sincerity, we repent
With the compassionate Samadhi-water,
All evils and defilements we wash away,
Openly we repent our previous wrongs


(二) 意望深無底Yì wàng shēn wú dǐ

人生恰似一場戲戲的劇碼叫貪欲
Rén shēng qià sì yī chǎng xì Xì de jù mǎ jiào tān yù

貪如深海萬丈溪欲壑難填苦來襲
Tān rú shēn hǎi wàn zhàng xī Yù hè nán tiān kǔ lái xí

辛勞只是為醫飢醫得飢來又思衣
Xīn láo zhǐ shì wèi yī jī Yī de jī lái yòu sī yī

綾羅綢緞身上穿抬頭卻嫌房屋低
Líng luó chóu duàn shēn shang chuān Tái tóu què xián fáng wū dī

蓋得高樓華廈起床前又怨沒嬌妻
Gài dé gāo lóu huá shà qǐ Chuáng qián yòu yuàn méi jiāo qī

娶得嬌妻顏似玉忽慮出門沒馬騎
Qǔ de jiāo qī yán sì yù Hū lǜ chū mén méi mǎ qí

買下千里金鞍馬又嫌出入跟從稀
Mǎi xià qiān lǐ jīn ān mǎ Yòu xián chū rù gēn cóng xī

募得家丁數十人無權無勢愁人欺
Mù de jiā dīng shù shí rén Wú quán wú shì chóu rén qī

一朝鑽營入官署又恨官小職位低
Yī zhāo zuān yíng rù guān shǔ Yòu hèn guān xiǎo zhí wèi dī

即使權重位公卿朝思暮想要登基
Jí shǐ quán zhòng wèi gōng qīng Zhāo sī mù xiǎng yào dēng jī

得了玉璽做皇帝想和神仙下象棋
Dé liǎo yù xǐ zuò huáng dì Xiǎng hé shén xiān xià xiàng qí

神仙陪他把棋下令人快做登天梯
Shén xiān péi tā bǎ qí xià Lìng rén kuài zuò dēng tiān tī

若非無常大限到到了天上還嫌低
Ruò fēi wú cháng dà xiàn dào Dào le tiān shàng hái xián dī

玉皇大帝讓他做定嫌天宮不華麗
Yù huáng dà dì ràng tā zuò Dìng xián tiān gōng bù huá lì

世人貪欲深無底造作罪業永不息
Shì rén tān yù shēn wú dǐ Zào zuò zuì yè yǒng bù xī

罪業既做煩惱伴因緣果報總相依
Zuì yè jí zuò fán nǎo bàn Yīn yuán guǒ bào zǒng xiāng yī

知罪肯懺有悔意從來罪福不相欺
Zhī zuì kěn chàn yǒu huǐ yì Cóng lái zuì fú bù xiāng qī

 

Repenting the Obstacle of Afflictions
The Bottomless Pit of Desire

Life is like a play on stage,
The title reads, “Greed and Desire”
Greed is like the eternal depths of the sea,
Out of endless desires, misery is born

A man works hard just to make a living
Once his belly is full, he ponders what to wear
Then clad in fine and fancy clothes,
His house now seems too humble

When tall buildings and grand homes are his,
He starts bemoaning the lack of a pretty wife
When a beautiful bride he marries,
He worries about having no horse to ride

Having bought a fine steed and golden saddle,
He grumbles about having few servants
Once he has scores of servants,
He then seeks power over others

Maneuvering himself into government one day,
His lowly status he then despises
Even if he becomes a high-ranking official,
Fervently he dreams of ascending the throne

Once he becomes Emperor,
He yearns to play chess with the Gods
When the Gods assent to a game of chess,
He desires to build a ladder to the heavens

Before the coming of Death,
He knows not what is contentment
Even if he becomes Emperor of Heaven,
He whines that the palace is not opulent

When greed and desire know no bounds,
The creation of evil karma never ceases
Afflictions accompany our evil karma
Cause and condition, fruition and retribution
All are interdependent

Knowing our wrongs,
We repent and feel remorse
The Law of Karma never fails
We will surely reap what we sow


(三) 一一悉懺悔Yī yī xī chàn huǐ

累劫煩惱因意起我今一一悉懺悔
Lěi jié fán nǎo yīn yì qǐ Wǒ jīn yī yī xī chàn huǐ

懺悔耽染愛著起貪欲貪名貪財貪權力
Chàn huǐ dān rǎn ài zhuo qǐ tān yù Tān míng tān cái tān quán lì

懺悔瞋恚忿怒懷害心暴躁習性常傷人
Chàn huǐ chēn huì fèn nù huái hài xīn Bào zào xí xìng cháng shāng rén

懺悔懵懂愚癡不了悟不明因果昧罪福
Chàn huǐ měng dǒng yú chī bù liǎo wù Bù míng yīn guǒ mèi zuì fú

懺悔貢高我慢生狂傲蔑視他人氣焰高
Chàn huǐ gòng gāo wǒ màn shēng kuáng ào Miè shì tā rén qì yàn gāo

懺悔懷疑聖賢惑正道猶豫正信生顛倒
Chàn huǐ huái yí shèng xián huò zhèng dào Yóu yù zhèng xìn shēng diān dǎo

懺悔不識緣假著我相迷於三世執斷常
Chàn huǐ bù shí yuán jiǎ zhuo wǒ xiāng Mí yú sān shì zhí duàn cháng

懺悔狎近邪法親惡友執惡迷妄還自珍
Chàn huǐ xiá jìn xié fǎ qīn è you Zhí è mí wàng huán zì zhēn

懺悔惜守錢財心吝慳不結善緣空遺憾
Chàn huǐ xī shǒu qián cái xīn lìn qiān Bù jié shàn yuán kōng yí hàn

懺悔強悍蠻橫失柔和易忿難悅多含恨
Chàn huǐ qiáng hàn mán hèng shī róu hé Yì fèn nán yuè duō hán hèn

懺悔妬火熾盛難容人逆風揚塵傷自身
Chàn huǐ dù huǒ chì shèng nán róng rén Nì fēng yáng chén shāng zì shēn

懺悔乖悖聖諦任蹉跎生死海中長飄泊
Chàn huǐ guāi bèi shèng dì rèn cuō tuó Shēng sǐ hǎi zhōng cháng piāo bó

懺悔無始以來無明住六趣輪迴受苦楚
Chàn huǐ wú shǐ yǐ lái wú míng zhù Liù qù lún huí shòu kǔ chǔ


Repenting the Obstacle of Afflictions
One by One, I Repent My Wrongs

Aeons of cummulative afflictions all arise from our thoughts
For each and every one, I now repent

I repent my impure attachments and desires,
My greed for fame, wealth and power
I repent my anger, rage and maliciousness,
Which often cause hurt to others

I repent my ignorance, foolishness, and delusion,
My blind oblivion to the Law of Cause and Effect
I repent my pride, conceit and arrogance
And how I had looked down on others

I repent doubting the sages and the true path,
Wavering belief breeds muddled confusion
I repent clinging to the ego, the illusory “self,”
And my delusions towards “permanence” in life

I repent being drawn to deviant behaviours and evil friends,
Indulging in erroneous ways and self-cherishing thoughts
I repent coveting wealth and possessing a miserly heart
By not forming good affinities with others, regrets are all in vain

I repent being domineering, unreasonable, and forgetting to be gentle,
My quickness to anger, demanding ways and resentfulness
I repent my burning jealousy, the lack of tolerance for others,
Like facing flying sands against the wind, I hurt myself

I repent distancing myself from the Noble Truths,
Drifting along the sea of​​ rebirth and death
I repent my ignorance and delusions since beginningless time,
In the Six Realms, I experience the sufferings of cyclic rebirth


(四)改往並修來Gǎi wǎng bìng xiū lái

改往修來存一念我今懺悔並發願
Gǎi wǎng xiū lái cún yī niàn Wǒ jīn chàn huǐ bìng fā yuàn

願竭貪婪慾望水善布種子去慳貪
Yuàn tān jié lán yù wàng shuǐ Sàn bù zhǒng zǐ qù qiān tān

願消瞋恚躁動火愛潤大地灑人間
Yuàn xiāo chēn huì zào dòng huǒ Ài rùn dà dì sǎ rén jiān

願破愚癡諸迷暗多聞正法行眾善
Yuàn pò yú chī zhū mí àn Duō wén zhèng fǎ xíng zhòng shàn

願折貢高驕慢幢持戒忍辱恭自謙
Yuàn zhé gòng gāo jiāo màn chuáng Chí jiè rěn rǔ gōng zì qiān

願拔猜疑不信根堅信因果不欺人
Yuàn bá cāi yí bù xìn gēn Jiān xìn yīn guǒ bù qī rén

願斷邪知邪見網勤​​修慈悲喜捨心
Yuàn duàn xié zhī xié jiàn wǎng Qín xiū cí bēi xǐ shě xīn

願除量小嫉妒心見賢思齊種善因
Yuàn chú liàng xiǎo jí dù xīn Jiàn xián sī qí zhǒng shàn yīn

願了人生本無常勇猛精進分秒間
Yuàn liǎo rén shēng běn wú cháng Yǒng měng jīng jìn fēn miǎo jiān

願耕三十七品田自淨其意修正念
Yuàn gēng sān shí qī pǐn tián Zì jìng qí yì xiū zhèng niàn

願發慈悲菩提心成就悲智濟蒼生
Yuàn fā cí bēi pú tí xīn Chéng jiù bēi zhì jì cāng shēng

 

Repenting the Obstacle of Afflictions
Correct Past Wrongs and Cultivate for the Future

Deciding to reform and cultivate for the future,
Today I repent and vow thus:

I vow to drain the tide of greed and desire,
Sow seeds of goodness and eliminate miserliness
I vow to douse the fires of anger and impatience,
And nourish the world with loving kindness

I vow to destroy ignorance and delusions,
Listen to Dharma and engage in acts of kindness
I vow to break my pride and arrogance,
Uphold precepts, practice forbearance and humility

I vow to root out my doubt and disbelief in Dharma,
To have faith in the Law of Cause and Effect
I vow to abandon wrong views,
Cultivate loving-kindness, compassion, joy and equanimity

I vow to eliminate narrow-mindedness and jealousy,
To emulate the good qualities of sages and sow good seeds
I vow to comprehend the impermanence of life,
Without delay, determinedly cultivati​​ng with diligence< /p>

I vow to cultivate the Thirty-Seven Practices to Enlightenment,
To purify my mind and practice mindfulness
I vow to develop compassion and Bodhicitta,
And perfect my compassion and wisdom to help all beings< /p>

法譬如水•懺悔業障 chan hui ye zhang

果報不同因業力如影隨形不相離
Guǒ bào bù tóng yīn yè lì rú yǐng suí xíng bù xiāng lí

凡夫不明業報義但見善人常被欺
Fán fū bù míng yè bào yì dàn jiàn shàn rén cháng bèi qī

惡人總是甚得意便對業理起懷疑
È rén zǒng shì shén dé yì biàn duì yè lǐ qǐ huái yí

經中言說報有三一是現報二生報
Jīng zhōng yán shuō bào yǒu sān yī shì xiàn bào èr shēng bào

三是後報非不報善惡業熟皆悉報
Sān shì hòu bào fēi bù bào shàn è yè shú jiē xī bào

 

Repenting the Obstacle of Karma

Retributions vary according to karma
Like a shadow, our karma follows us wherever we go

Mortals lack understanding of the Law of Karma
They observe kind people often suffering abuse
And the evil ones always having their way
Then they start to doubt the Law of Karma

The Sutras state that there are three types of retribution
Firstly, present life retribution; secondly, next life retribution
Then there is future life retribution; all will surely come to pass
Both good and evil karma will ripen, retribution will duly manifest


目錄


(一)身三惡業shēn sān è yè

身業有三殺盜淫種種罪業殺最深
Shēn yè yǒu sān shā dào yín zhǒng zhǒng zuì yè shā zuì shēn

或逞口慾起殺心嗜食血肉殺群生
Huò chěng kǒu yù qǐ shā xīn shì shí xiě ròu shā qún shēng

或謀錢財起害心奪人珍寶害人命
Huò móu qián cái qǐ hài xīn duó rén zhēn bǎo hài rén mìng

或因戲慢起殺心踐踏螻蟻傷它命
Huò yīn xì màn qǐ shā xīn jiàn tà lóu yǐ shāng tā mìng

或因邪信起殺心屠殺牲畜祭鬼神
Huò yīn xié xìn qǐ shā xīn tú shā shēng chù jì guǐ shén

或因嬉樂起殺心射鳥獵獸放犬鷹
Huò yīn xī lè qǐ shā xīn shè niǎo liè shòu fàng quǎn yīng

或因自殺傷自身教唆同謀害人命
Huò yīn zì shā shāng zì shēn jiào suō tóng móu hài rén mìng

或恃威勢施暴行恣意杖打揮刀刃
Huò shì wēi shì shī bào xing zì yì zhàng dǎ huī dāo rèn

佛言眾生皆平等己所不欲勿施人
Fó yán zhòngs hēng jiē píng děng jǐ suǒ bù yù wù shī rén

天生萬物必有因同住娑婆一家人
Tiān shēng wàn wù bì yǒu yīn tóng zhù suō pó yī jiā rén

上天皆有好生德緣何無故濫殺生
Shàng tiān jiē yǒu hào shēng dé yuán hé wú gù làn shā shēng

第二身業是盜取竊盜業重應切記
Dì èr shēn yè shì dào qǔ qiè dào yè zhòng yīng qiè jì

非分之想切莫有不義之財慎莫取
Fēi fèn zhī xiǎng qiè mò yǒu bù yì zhī cái shèn mò qǔ

偷斤減兩費心機以粗易細甚不義
Tōu jīn jiǎn liǎng fèi xīn jī yǐ cū yì xì shén bù yì

以短換長施巧計欺童騙叟圖毫利
Yǐ duǎn huàn zhǎng shī qiǎo jì qī tóng piàn sǒu tú háo lì

穿門入戶偷珍稀貸放高利謀債息
Chuān mén rù hù tōu zhēn xī dài fàng gāo lì móu zhài xi

移籬拓牆侵宅地欺人無知行詐取
Yí lí tuò qiáng qīn zhái dì qī rén wú zhī xíng zhà qǔ

或侵公產圖私利或拐兒童誘婦女
Huò qīn gōng chǎn tú sī lì huò guǎi ér tóng yòu fù nǚ

或假權勢侵公帑或擅職務索賄款
Huò jiǎ quán shì qīn gōng tǎng huò shàn zhí wù suǒ huì kuǎn

或持槍刀奪人財魚肉鄉民種災殃
Huò chí qiāng dāo duó rén cái yú ròu xiāng mín zhǒng zāi yāng

或組集團行詐騙受騙無辜淚斑斑
Huò zǔ jí tuán xíng zhà piàn shòu piàn wú gū lèi bān bān

竊盜不分大與小種種罪行業難消
Qiè dào bù fēn dà yǔ xiǎo zhǒng zhǒng zuì xíng yè nán xiāo

第三身業是淫欲邪淫罪業無鉅細
Dì sān shēn yè shì yín yù xié yín zuì yè wú jù xì

一旦沾戀即陷溺慾海生波風浪起
Yī dàn zhān liàn jí xiàn nì yù hǎi shēng bō fēng làng qǐ

佛言愛欲如痴獄身心煎熬苦難離
Fó yán ài yù rú chī yù shēn xīn jiān áo kǔ nàn lí

人與禽獸何差異差在知恥與明禮
Rén yǔ qín shòu hé chā yì chà zài zhī chǐ yǔ míng lǐ

威脅利誘奪人婦拆人良緣毀眷屬
Wēi xié lì yòu duó rén fù chāi rén liáng yuán huǐ juàn shǔ

貪人美貌暴無辜毀人貞節最可惡
Tān rén měi mào bào wú gū huǐ rén zhēn jié zuì kě wù

沉溺聲色銷魂窟日夜尋歡妻兒哭
Chén nì shēng sè xiāo hún kū rì yè xún huān qī ér kū

因緣果報應了悟淫欲業重難消除
Yīn yuán guǒ bào yìng liǎo wù yín yù yè zhòng nán xiāo chú

奉勸世人當潔身禮義廉恥當守護
Fèng quàn shì rén dāng jié shēn lǐ yì lián chǐ dāng shǒu hù

做妻要做貞節婦當夫要當忠誠夫
Zuò qī yào zuò zhēn jié fù dāng fu yào dāng zhōng chéng fu

人人都把身心顧家家和樂皆幸福
Rén rén dōu bǎ shēn xīn gù jiā jiā hé lè jiē xìng fú

 

Repenting the Obstacle of Karma
The Three Evil Karmas of the Body

Killing, stealing, and sexual misconduct are the three evil bodily karmas
Amongst all unwholesome karmas, killing is the worst

To satisfy craving, the intent of killing may arise
For the love of flesh and blood, other beings we kill

For the sake of wealth, malicious intent may arise
We rob others of their assets and lives

Out of arrogance, the intent of killing may arise
We stomp on insects and harm many lives

Out of deviant beliefs, the intent of killing may arise
We slaughter animals, making sacrifice to spirits

For entertainment, the intent of killing may arise
Hounds and hawks, fowl and beasts we hunt

In attempting suicide, we harm our own bodies
We incite others to take human lives

Misusing rank and power, we commit atrocities
Wilfully, we attack with clubs and knives

Buddha taught us all sentient beings are equal
Do not unto others what you would not have them do unto you

All beings that are born exist for a rea​​son
Together, we live as one family in the Saha-world

Heaven values​​ the life of all beings
Why then, must we senselessly kill?

The second evil karma of the body is stealing
Beware the heavy karma that stealing creates

Do not hanker after what is not yours
Seek not the ill-gotten gains

Cheating, even nickel-and-dime, causes us trouble
Passing off second-rate for first-rate is dishonorable

We scheme and plot to short-change others
Deceiving both young and old for minor gains

We break into homes for valuables to steal
At high interest, we make loans to others

We move our fence, encroaching the lands of another
Using trickery, we swindle the gullible and the naive

We seize public resources for private gains,
Kidnap children and seduce women

We abuse power and embezzle public funds,
Solicit bribes and extort money

We rob others with guns and knives
Simple villagefolk are cruelly victimized

We engage in organized crime, defrauding others
The innocent victims are left in tears

It matters not if the theft is big or small,
The karma thus created is hard to eliminate

The third evil karma of the body is sexual misconduct,
There is no difference in severity for this karma

Once we lust we get entangled and sink
From the sea of​​ desire, turbulent waves arise

Buddha said sensual love and desire are like a prison
Our bodies and minds suffer greatly with no escape

How can one distinguish between man and beast?
A sense of shame and decorum differentiates the two

Some threaten others and steal their wives,
Break apart marriages and destroy families

They covet beauty and harass the innocent,
Of all, corruption of another's chastity is most despicable

Some lose themselves in pursuing the sensual,
Spending their days in pleasure seeking, whilst their families weep

We must awaken to the Law of Cause and Effect
From sexual misconduct, the karma that arises is hard to eliminate

Advise others to remain pure in body,
Let integrity guard our actions

A wife must uphold the virtue of chastity,
A husband must ensure his faithfulness

If we guard our bodies and minds well,
Every family will be peaceful, happy, and blessed


(二)語四惡業yǔ sì è yè

語業有四如刀刃刀刀見血能傷人
Yǔ yè yǒu sì rú dāo rèn dāo dāo jiàn xiě néng shāng rén

第一語業是惡口粗言鄙語最難忍
Dì yī yǔ yè shì è kǒu cū yán bǐ yǔ zuì nán rěn

惡口傷人語似針或怨天地訶鬼神
È kǒu shāng rén yǔ sì zhēn huò yuàn tiān dì hē guǐ shén

或斥聖賢誣良善不問尊卑與疏親
Huò chì shèng xián wū liáng shàn bù wèn zūn bēi yǔ shū qīn

罵詈毀辱傷情意咄咄逼人見傷痕
Mà lì huǐ rǔ shāng qíng yì duō duō bī rén jiàn shāng hén

第二語業是妄語語中不含真誠意
Dì èr yǔ yè shì wàng yǔ yǔ zhòng bù hán zhēn chéng yì

妄語欺人也自欺無中生有當兒戲
Wàng yǔ qī rén yě zì qī wú zhōng shēng yǒu dāng er xì

未得說得誑世人未知說知假亂真
Wèi dé shuō dé kuáng shì rén wèi zhī shuō zhī jiǎ luàn zhēn

從來妄語最惱人破妄顯真最殊勝
Cóng lái wàng yǔ zuì nǎo rén pò wàng xiǎn zhēn zuì shū shèng

第三語業是綺語綺語好聽又華麗
Dì sān yǔ yè shì qǐ yǔ qǐ yǔ hǎo tīng yòu huá lì

恰似鴉片包糖衣明知有毒卻歡喜
Qià sì yā piàn bāo táng yī míng zhī yǒu dú què huān xǐ

或以翰墨文過非或以音聲獻諂媚
Huò yǐ hàn mò wén guò fēi huò yǐ yīn shēng xiàn chǎn mèi

或作篇章把惡頌惑人耳目禍無窮
Huò zuò piān zhāng bǎ è song huò rén ěr mù huò wú qióng

第四語業是兩舌兩舌能造諸眾惡
Dì sì yǔ yè shì liǎng shé liǎng shé néng zào zhū zhòng è

面譽背毀語萬端說此道彼進讒言
Miàn yù bèi huǐ yǔ wàn duān shuō cǐ dào bǐ jìn chán yán

撥弄是非玩離間父子失和親疏曠
Bō nòng shì fēi wán lí jiàn fù zǐ shī hé qīn shū kuàng

兩舌能起諸爭端社會動盪最不祥
Liǎng shé néng qǐ zhū zhēng duān shè huì dòng dàng zuì bù xiáng

 

Repenting the Obstacle of Karma
The Four Evil Karmas of Speech

The four evil karmas of speech are like sharp blades
Each cut draws blood and harms others

The first evil karma of speech is abusive language
Harsh and mean words are most unbearable
Every derisive word can hurt one like a needle

We blame heaven and earth and curse the spirits,
Berate sages and falsely accuse the kind souls
Indeed we have no sense of propriety

Scolding and demeaning others, we hurt their feelings
Intimidating and threatening, we wound many others

The second evil karma of speech is lying
We speak words that lack truth and sincerity

Deceiving ourselves along with others,
We concoct tall tales and treat them lightly

Deceitfully we lie about accomplishments
And pretend to know things we do not

Lies have always been most troubling
Abandoning deceit for truth is truly benefic

The third evil karma of speech is flattery
It is agreeable and pleasing to the ear

Just like opium coated in sugar,
We find it delightful though it is poisonous

Exaggerations may be conveyed via pen on paper
Fawning words may be whispered in our ear

Evil may be disguised in a song of praise
The ear and eye thus deceived, disasters will never cease

The fourth evil karma of speech is gossip
Gossip can lead to all kinds of wrongdoings

We praise others to their faces,
Then defame them behind their backs

By telling tales and sowing discord,
We drive a wedge between close kins

Gossip gives rise to many conflicts
A society in turmoil is most ominous


(三) 一一懺悔yī yī chàn huǐ

身業語業與六根日夜造作染垢塵
Shēn yè yǔ yè yǔ liù gēn rì yè zào zuò rǎn gòu chén

我今一一悉懺悔遠離諸業莫沉淪
Wǒ jīn yī yī xī chàn huǐ yuǎn lí zhū yè mò chén lún

懺悔刀杖槍石殺眾生暴戾橫行傷生靈
Chàn huǐ dāo zhàng qiāng shí shā zhòng shēng bào lì héng xíng shāng shēng líng

懺悔誤殺濫殺嬉戲殺漠視眾生本平等
Chàn huǐ wùs hā làn shā xī xì shā mò shì zhòng shēng běn píng děng

懺悔臨財不戒起貪心不慚不愧無悔心
Chàn huǐ lín cái bù jiè qǐ tān xīn bù cán bù kuì wú huǐ xīn

懺悔愛欲深重難自拔淫欲海中任浮沉
Chàn huǐ ài yù shēn zhòng nán zì bá yín yù hǎi zhōng rèn fú chén

懺悔口說妄語圖私利毒蛇惡口常傷人
Chàn huǐ kǒu shuō wàng yǔ tú sī lì dú shé è kǒu cháng shāng rén

懺悔常說不實綺麗語兩舌挑撥傷和諧
Chàn huǐ cháng shuō bu shí qǐ lì yǔ liǎng shé tiǎo bō shāng hé xié

懺悔眼根常受色相惑看見美色起貪著
Chàn huǐ yǎn gēn cháng shòu sè xiàng huò kàn jiàn měi sè qǐ tān zhuó

懺悔耳根常受聲塵惑好聲能讓耳根濁
Chàn huǐ ěr gēn cháng shòu shēng chén huò hǎo shēng néng ràng ěr gēn zhuó

懺悔鼻根常受香塵惑鼻藉名香起非想
Chàn huǐ bí gēn cháng shòu xiāng chén huò bí jíe míng xiāng qǐ fēi xiǎng

懺悔舌根常受味覺惑山珍海味欲遍嚐
Chàn huǐ shé gēn cháng shòu wèi jué huò shān zhēn hǎi wèi yù biàn cháng

懺悔身根常受觸境惑冰肌細滑難跳脫
Chàn huǐ shēn gēn cháng shòu chù jìng huò bīng jī xì huá nán tiào tuō

懺悔意根常受法境惑意亂情迷惹過錯
Chàn huǐ yì gēn cháng shòu fǎ jìng huò yì luàn qíng mí rě guò cuò

 

Repenting the Obstacle of Karma
One by One, I Repent

Today, I repent for each and every transgression
To free myself from the bonds of karma, never to sink again

I repent using knives, sticks, guns and rocks to kill
On my cruel rampage, living beings met with harm
I repent killing other creatures indiscriminately, accidentally or for sport,
With utter disregard, I cared not that all beings are born equal

I repent my greed and weakness for wealth,
How I had felt no shame and no remorse
I repent being deeply entrenched in sensual love and desire
In the all-consuming sea of​​ lust, wildly I am tossed about

I repent telling lies for my own benefit
Like a snake spitting poison, my words hurt others
I repent speaking insincere words of flattery
And causing discord through gossip and tale-bearing

I repent often being captivated by appearances
And giving rise to greed when I see beautiful sights
I repent letting my ears be bewitched by pleasant sounds;
By sweet words, my judgment is clouded

I repent that my nose is often seduced by sweet fragrances
Smelling pleasant scents gives rise to improper thoughts
I repent that my tongue is often tempted by taste,
Eating living creatures from land and sea to satisfy my palate

I repent that my body is often attracted to touch,
The feel of soft and silky skin is hard to resist
I repent that my mind is often deluded by thoughts
From false views and deluded passions , evil wrongs are born


(四)至誠發願zhì chéng fā yuàn

紅塵滾滾迷自性三心蔽障煩惱生
Hóng chén gǔn gǔn mí zì xìng   sān xīn bì zhàng fán nǎo shēng

人人本具有佛性三業荒唐起無明
Rén rén běn jù yǒu fó xing   sān yè huāng táng qǐ wú míng

我今虔敬誠發願身口業障令不生< br> Wǒ jīn qián jìng chéng fā yuàn  shēn kǒu yè zhàng lìng bù shēng

願  永離怨憎不殺生  救生護生不顧身
Yuàn   yǒng lí yuàn zēng bù shā shēngjiù shēng hù shēng bù gù shēn

願  生生世世持齋戒  不聞哀嚎宰殺聲
Yuàn   shēng shēng shì shì chí zhāi jièbù wén āi háo zǎi shā shēng

願  少欲知足無盜想  不忮不奪不貪婪
Yuàn   shǎo yù zhī zú wú dào xiǎngbù zhì bù duó bù tān lán

願  樂善好施不慳貪  難捨能捨道業成
Yuàn   lè shàn hào shī bù qiān tān  nán shě néng shě dào yè chéng

願  恆持無染清淨戒  不受色誘無淫想
Yuàn  héng chí wú rǎn qīng jìng jiè bù shòu sè yòu wú yín xiǎng

願  了悟貪愛如桎梏  厭離五慾不受縛
Yuàn   liǎo wù tān ài rú zhì gùyàn lí wǔ yù bù shòu fù

願  不說人非不惡口  口吐蓮花聲細柔
Yuàn   bù shuō rén fēi bù è kǒukǒu tǔ lián huā shēng xì róu

願  不傳謠言不妄語  待人真誠莫自欺
Yuàn   bù chuán yáo yán bù wàng yǔdài rén zhēn chéng mò zì qī

願  不說兩舌引猜忌  常說合和利益語
Yuàn  bù shuō liǎng shé yǐn cāi jì cháng shuō hé hé lì yì yǔ

願  不諂不媚不綺語  謹言慎行與謙虛
Yuàn   bù chǎn bù mèi bù qǐ yǔjǐn yán shèn xíng yǔ qiān xū

願  六根明慧皆清淨  不受塵惑亂自心
Yuàn   liù gēn míng huì jiē qīng jìngbù shòu chén huò luàn zì xīn

願  已造惡業悉永斷  未造惡業令不生
Yuàn   yǐ zào è yè xī yǒng duànwèi zào è yè lìng bù shēng

 

Repenting the Obstacle of Karma
Make Vows< strong>with Utmost Sincerity

Lost in the mundane world, we lose sight of our true nature
When the Three Minds are obscured, afflictions arise

Though Buddha-nature in every person is inherent
Foolishly, from karma of body, speech and mind, ignorance arises

Today, I sincerely and reverently vow
I will not create negative karma of body and speech

I vow to no longer resent, hate, or kill
I will save and protect living beings at all costs

I vow to uphold in every lifetime, the vegetarian precept
That I m​​ay never hear mournful cries of the slaughtered

I vow to lessen my desires, be content and never rob
I will not entertain jealousy or avarice, neither will I usurp

I vow to be generous and charitable, never being stingy and greedy
Giving when it is difficult helps me in my spiritual practice

I vow to uphold forever, the pure precepts;
I will not be seduced by the sensual, nor dwell on lust

I vow to realize that my cravings are like shackles that restrain
Willingly, I renounce the Five Cravings and free myself

I vow never to speak ill of others, neither will I slander
To speak good words gently, like lotuses emerging from the mouth

I vow not to spread rumors and engage in lies,
To treat others sincerely and be honest with myself

I vow to refrain from gossiping and sowing the seeds of suspicion
Beneficial words that bring harmony, I will often speak

I vow not to flatter nor employ use of flowery words
I will speak and act with caution, and be humble

I vow to purify the six doors of the senses and realize wisdom
My mind will not be confused by external sense objects

I vow to eliminate the evil karma I have accumulated
And ensure such karma will not arise again in future

法譬如水•懺悔果報障 chan hui guo bao zhang

縱情昧理心意亂無明蔽障業萬端
Zòng qíng mèi lǐ xīn yì luàn wú míng bì zhàng yè wàn duān

沉溺欲境如狂象飛蛾撲火逐妄緣
Chén nì yù jìng rú kuáng xiàng fēi é pū huǒ zhú wàng yuán

罪業從來無粗細果報來時苦難言
Zuì yè cóng lái wú cū xì guǒ bào lái shí kǔ nàn yán

六道輪迴墮惡趣萬劫難拔陷深淵
Liù dào lún huí duò è qù wàn jié nàn bá xiàn shēn yuān

Repenting the Obstacle of Karmic Retributions

Unbridled passions overcome reason and confuse the mind
Ignorance is blinding and many karmic obstacles arise
Like frenzied elephants, we drown in our desires
We pursue delusions like moths drawn to a flame

Evil karma, heavy or subtle, never falters in its course
Retribution manifests, the result is unspeakable pain
Reborn in the Six Realms once again, even lower we sink,
Trapped for countless eons, down the abyss of suffering we spiral

目錄


(一) 夢歷六道mèng lì liù dào

鐘鳴鼎食富貴家習性趣向各不同
Zhōng míng dǐng shí fù guì jiā xí xìng qù xiàng gè bù tóng

丈夫茹素禮三寶妻子奢華嗜生靈
Zhàng fū rú sù lǐ sān bǎo qī zi shē huá shì shēng líng

妻子生日大鋪張豬羊牲畜滿排場
Qī zǐ shēng rì dà pū zhāng zhū yáng shēng chù mǎn pái chǎng

不聞生靈嘈雜啼不懼果報不修福
Bù wén shēng líng cáo zá tí bù jù guǒ bào bù xiū fú

夜來幽夢魂脫體森然游到廚房裡
Yè lái yōu mèng hún tuō tǐ sēn rán yóu dào chú fáng li

才見豬隻受縛捆驚覺刀進喉嚨深
Cái jiàn zhū zhī shòu fù kǔn jīng jué dāo jìn hóu lóng shēn

血流未絕熱水燙刺斬切割遍體傷
Xuè liú wèi jué rè shuǐ tang cì zhǎn qiē gē biàn tǐ shāng

凌遲魂魄無所止飄蕩附著牲畜上
Líng chí hún pò wú suǒ zhǐ piāo dàng fù zhuó shēng chù shàng

滾水脫毛油鍋炸剝皮刷肉苦遍嚐
Gǔn shuǐ tuō máo yóu guō zhà bāo pí shuā ròu kǔ biàn cháng

求命無門痛難當奴僕歡笑無動衷
Qiú mìng wú mén tòng nán dāng nú pú huān xiào wú dòng zhōng

鮮活鯉魚現宰殺刮鱗去皮剁魚漿
Xiān huó lǐ yú xiàn zǎi shā guā lín qù pí duò yú jiāng

鮮美魚丸奉夫人欲討歡喜得獎賞
Xiān měi yú wán fèng fū rén yù tǎo huān xǐ dé jiǎng shǎng

驟然醒覺心惶恐婢女端來魚丸湯
Zhòu rán xǐng jué xīn huáng kǒng bì nǚ duān lái yú wán tāng

夢中經歷眾生苦地獄之痛難堪忍
Mèng zhōng jīng lì zhòng shēng kǔ dì yù zhī tòng nán kān rěn


Repenting the Obstacle of Karmic Retributions
Experiencing the Six Realms in a Dream

In a wealthy and extravagant household,
Each family member had their own habituations
The husband respected the Three Jewels; he was vegetarian
The wife lived lavishly and was fond of flesh from living beings

Celebrating her birthday one day, the wife spared no expense
Pigs, goats, and other livestock made up the extravagant feast
Oblivious to the clamour of the animals' crying,
She was not afraid of retribution and did not cultivate blessings

Slumbering at nightfall, she dreamed her spirit left her body
Silently drifting, it made its way to the kitchen
It was there she saw pigs trussed up and bound
Terror struck as she felt her own throat pierced by a knife

The blood had yet to stop when the flesh was boiled in water
Chopping and slicing, numerous cuts were made all over
Slowly drifting, her spirit moved without stopping
Then hovering near, it attached itself to the body of an animal

Boiling water removed all hairs on flesh before it was fried in oil
The skin was flayed, the flesh was stripped; the pain was insufferable
No mercy was shown, the agony was unbearable
The servants were laughing, they were all unmoved

On the spot, live carp was butchered
It was scaled and skinned, then pounded into paste
Serving their mistress with fish balls, so freshly made,
The servants hoped to please and be rewarded< /p>

Awakening suddenly, she was seized with fear;
A bowl of fish ball soup was served by her maid
In her dreams, the anguish of sentient beings she keenly felt
All that torment in Hell, truly is hard to endure


(二)地獄人間dì yù rén jiān

佛陀告誡諸眾生地獄並非是虛言
Fó tuó gào jiè zhū zhòng shēng dì yù bìng fēi shì xū yán

地獄不是在遠方地獄盡現在眼前
Dì yù bù shì zài yuǎn fāng dì yù jǐn xiàn zài yǎn qián

仔細觀察與思量桎梏處處在羈絆
Zǐ xì guān chá yǔ sī liang zhì gù chù chù zài jī bàn

苦難時時現眼前煉獄宛如在人間
Kǔ nàn shí shí xiàn yǎn qián liàn yù wǎn rú zài rén jiān


Repenting the Obstacle of Karmic Retributions
Hell on Earth

The Buddha cautioned all sentient beings
Hell is not a fictional place
It is not someplace far beyond;
All of Hell's suffering is visible before our eyes

When we observe closely and think carefully,
Everywhere, we see beings bound by fetters of suffering

With suffering constantly appearing before our eyes,
It is as if Hell does exist in the world of men


(三)餓鬼惡道è guǐ è dào

人間亦有餓鬼道飛禽走獸慾吃遍
Rén jiān yì yǒu è guǐ dào fēi qín zǒu shòu yù chī biàn

所吃均為群生體所喝均為血膿漿
Suǒ chī jūn wèi qún shēng tǐ suǒ hē jūn wèi xuè nóng jiāng

餓鬼道中長飢渴欲飲甘泉變乾涸
È guǐ dào zhōng cháng jī kě yù yǐn gān quán biàn gān hé

腹大咽小難吞嚥美食入口化火焰
Fù dà yàn xiǎo nán tūn yàn měi shí rù kǒu huà huǒ yàn


Repenting the Obstacle of Karmic Retributions
The Realm of Hungry Ghosts

In our world, the Hungry Ghosts Realm does exist
There are those who desire to eat all kinds of animals
Consumption of dead carcasses is standard fare,
While bloody liquids are their drink of choice< /p>

In the realm of Hungry Ghosts, hunger and thirst is a long-drawn affair
Sweet springs run dry wherever they desire to drink
They have huge stomachs; swallowing is hard with their tiny throats
Tasty morsels placed in their mouths will just go up in flames


(四)畜生惡道chù shēng è dào

無知無識無主張無明眾生都一樣
Wú zhī wú shi wú zhǔ zhāng wú míng zhòng shēng dōu yī yàng

身系囹圄無正見畜生道中總茫然
Shēn xì líng yǔ wú zhèng jiàn chù shēng dào zhōng zǒng máng rán

負重牽犁餿為糧世結冤仇償宿怨
  Fù zhòng qiān lí sōu wèi liáng shì jié yuān chóu cháng sù yuàn

總因癡愚現昏暗任人屠割任撻鞭
  Zǒng yīn chī yú xiàn hūn àn rèn rén tú gē rèn tà biān


  Repenting the Obstacle of Karmic Retributions
The Realm of Animals

Lacking in awareness, knowledge, and judgement,
Ignorant sentient beings are all the same
Their bodies are imprisoned, they lack Right Views
Those in the Animal Realms are always lost

They wear a heavy yoke and eat swill
And pay for the enmity created in past lives
Foolish and ignorant, they live in the dark,
Helplessly, they endure slaughter and whipping


(五)阿修羅道ā xiū luó dào

阿修羅道心迷惘頑劣憍慢愚為伴
Ā xiū luó dào xīn mí wǎng wán liè jiāo màn yú wèi bàn

不別是非起瞋念不分善惡獻諛諂
Bù bié shì fēi qǐ chēn niàn bù fēn shàn è xiàn yú chǎn

怖畏才知是苦難覺知才曉要心慌
Bù wèi cái zhī shì kǔ nàn jué zhī cái xiǎo yào xīn huāng

暴虐哀嚎處處現歷歷實境在人間
Bào nüè āi háo chù chù xiàn lì lì shí jìng zài rén jiān


Repenting the Obstacle of Karmic Retributions
The Realm of the Asuras

Beings in the realm of the Asuras are deluded
They are stubborn, arrogant, and foolish
They get angry with scant regard for right and wrong,
And use flattery without differentiating good from evil

We realize the suffering of retribution only through fear
Awakening, we feel the urgency of vigilance
Brutality and mournful wailing is everywhere
In the human world, scenes like these are all around


(六)人天餘報rén tiān yú bào

五欲熾盛苦難填怨會愛離交相犯
Wǔ yù chì shèng kǔ nàn tián yuàn huì ài lí jiāo xiāng fàn

酒池肉林夜未央嗜欲無度成糜爛
Jiǔ chí ròu lín yè wèi yāng shì yù wú dù chéng mí làn

人天餘報應慎防病入身心成膏肓
Rén tiān yú bào yìng shèn fang bìng rù shēn xīn chéng gāo huāng

人生難得惡當斷免再沉淪再遭殃
Rén shēng nán dé è dāng duàn miǎn zài chénlún zài zāo yāng


Repenting the Obstacle of Karmic Retributions
Residual Retribution in Heaven and Human Realms

The Five Desires, so intensely burning, are difficult to satiate
We often miss those we love and meet the ones we hate
We feast on meat, copiously imbibing alcohol all night
Our bodies decay as endlessly, we indulge in our desires

Be on guard against residual karma coming to fruition
Body and mind, once gravely ill, are beyond cure
A human rebirth is rare, therefore commit not evil,
Lest we sink again and suffer from disasters


(七)大小三災dà xiǎo sān zāi

火災水災與風災饑饉瘟疫與兵災
Huǒ zāi shuǐ zāi yǔ fēng zāi jī jǐn wēn yì yǔ bīng zāi

大小三災競出現人禍天災互循環
Dà xiǎo sān zāi jìng chū xiàn rén huò tiān zāi hù xún huán

火山噴發鬼哭號濃焰蔽天塵飛揚
Huǒ shān pēn fā guǐ kū hào nóng yàn bì tiān chén fēi yáng

熔漿奔瀉爭流竄恐怖毀滅在瞬間
Róng jiāng bēn xiè zhēng liú cuàn kǒng bù huǐ miè zài shùn jiān


Repenting the Obstacle of Karmic Retributions
The Three Major and Three Minor Disasters

Fire, flood and storm,
Famine, epidemic and war
One after another, disasters occur
Man-made and natural, in cycles they recur

Erupting volcanos emit frightful sounds,
Flames cover the sky as ash flies high
Streams of lava gush down and everyone flees;
Horror and destruction in just the blink of an eye


(八)一一懺悔yī yī chàn huǐ

地獄陰森誠悲戚惡道輪迴出無期
Dì yù yīn sēn chéng bēi qī è dào lún huí chū wú qí

我今一一悉懺悔因緣果報不相欺
Wǒ jīn yī yī xī chàn huǐ yīn yuán guǒ bào bù xiāng qī

懺悔身語意業罪萬端沉淪地獄苦無邊
Chàn huǐ shēn yǔ yì yè zuì wàn duān chén lún dì yù kǔ wú biān

懺悔不修善法行惡業畜生道中受輪迴
  Chàn huǐ bù xiū shàn fǎ xíng è yè chù shēng dào zhōng shòu lún huí
  
懺悔嗜殺揮霍又慳貪惡鬼道中悔恨晚
  Chàn huǐ shì shā huī huò yòu qiān tān è guǐ dào zhōng huǐ hèn wǎn

懺悔不離邪命行驕慢修羅道中罪難返
Chàn huǐ bù lí xié mìng xíng jiāo màn xiū luó dào zhōng zuì nán fǎn

懺悔恃勢傲物欺良善不仁不義不檢點
Chàn huǐ shì shì ào wù qī liáng shàn bù rén bù yì bù jiǎn diǎn

懺悔惡口兩舌論長短無中生有造虛妄
Chàn huǐ è kǒu liǎng shé lùn cháng duǎn wú zhōng shēng yǒu zào xū wàng

懺悔終日營營常計算惡念頻生善念斷
Chàn huǐ zhōng rì yíng yíng cháng jì suan è niàn pín shēng shàn niàn duàn

懺悔殘害生靈張罟網惡業反撲必不放
Chàn huǐ cán hài shēng líng zhāng gǔ wǎng è yè fǎn pū bì bù fàng

懺悔橫暴凶狠似豺狼不慈不愛不敬賢
Chàn huǐ hèng bào xiōng hěn shì chái láng bù cí bù ài bù jìng xián

懺悔違法亂紀行忤逆不孝不順不倫理
Chàn huǐ wéi fǎ luàn jì xíng wǔ nì bù xiào bù shùn bù lún lǐ

懺悔不尊聖法不敬佛不信正法能度人
Chàn huǐ bù zūn shèng fǎ bù jìng fú bù xìn zhèng fǎ néng dù rén

懺悔煩惱業障果報障所生功德悉迴向
Chàn huǐ fán nǎo yè zhàng guǒ bào zhàng suǒ shēng gōng dé xī huí xiàng


Repenting the Obstacle of Karmic Retributions
For Each and Every One I Repent

Hell is a dark and truly sorrowful place
We know not how long in evil realms we must remain

Today I repent all my transgressions
The Law of Cause and Effect never fails
I repent my wrongs in body, speech and mind,
They cause endless suffering and my descent into Hell

I repent doing evil and never practicing good,
These are the causes of rebirth in the Animal Realm 
I repent killing, and my extravagance, miserliness and greed,
These are the causes of rebirth in the Hungry Ghost Realm

I repent for my arrogance and for following deviant paths,
Turning back from the realm of Asuras is difficult indeed
I repent my misuse of power and my high-handed bullying,
I was unprincipled, unscrupulous and morally indiscreet

I repent my harsh words, slander and gossip,
Out of nothing, tales and lies I did fabricate
I repent pursuing profit and self-gain
Constantly, evil notions arose, dispelling good thoughts< /p>

I repent casting nets to entrap and harm living beings,
From the clutches of retribution, I surely cannot escape

I repent my wolfish ways of being cruel and ruthless
Lacking entirely in kindness, love and respect

I repent flouting laws, being undisciplined and rebellious,
I was unfilial to my parents and wanting in morals
I repent my disrespect towards the Buddha and the Dharma,
And doubting that the Dharma can liberate all beings

I repent my afflictions, my negative karma, and the retribution due
I wholly dedicate all merits I create and accrue


(九)至誠發願zhì chéng fā yuàn

日出東方消昏暗浪子迷途能知返
Rì chū dōng fāng xiāo hūn àn làng zǐ mí tú néng zhī fǎn

我今一一誠發願淨如琉璃化人間
Wǒ jīn yī yī chéng fā yuàn jìng rú liú lí huà rén jiān

願地獄皆能成淨土一切業障均消除
Yuàn dì yù jiē néng chéng jìng tǔ yī qiè yè zhàng jūn xiāo chú

願惡緣悉轉善良緣刀山劍林變福田
Yuàn è yuán xī zhuǎn shàn liáng yuán dāo shān jiàn lín biàn fú tián

願一切眾生得安樂無災無難心安然
Yuàn yī qiè zhòng shēng de ān lè wú zāi wú nán xīn ān rán

願不生殺念害群生萬物相依並相生
Yuàn bù shēng shā niàn hài qún shēng wàn wù xiāng yī bìng xiāng shēng

願斷除累世諸惡習遠離亂想去障蔽
Yuàn duàn chú lěi shì zhū è xí yuǎn lí luàn xiǎng qù zhàng bì

願災疫瘟禍均消弭無病無痛無哭泣
Yuàn zāi yì wēn huò jūn xiāo mǐ wú bìng wú tòng wú kū qì

願天下衣食均豐饒無匱無乏無寒飢
Yuàn tiān xià yī shí jūn fēng ráo wú kuì wú fá wú hán jī

願世間處處無刀劫社會祥和樂正業
Yuàn shì jiān chù chù wú dāo jié shè huì xiáng hé lè zhèng yè

願佛法興顯弘大乘不令邪法惑眾生
Yuàn fó fǎ xìng xiǎn hóng dà chéng bù lìng xié fǎ huò zhòng shēng

願菩提道心能相續菩薩廣行無量義
Yuàn pú tí dào xīn néng xiāng xù pú sà guǎng xíng wú liàng yì


Repenting the Obstacle of Karmic Retributions
Vowing with Utmost Sincerity

As the sun rises from the east to dispel the dark,
So the prodigal son finds his way home
One by one, I sincerely make these vows today,
May I be pure as crystal to transform the world

May all Hells transmute into Pure Lands
And all karmic obstacles be dispelled
May all evil affinities be transformed into good ones
And mountains of blades into fields of merit

May all beings have peace and happiness,
May they be at ease and never suffer calamities
May we not have thoughts of killing other beings
And help all beings co-exist in harmony

May we break with bad habits from many lifetimes,
And banish all obscurations and discursive thoughts
May we eliminate all epidemics and plagues,
Let there be no sickness, no pain and no tears

May all beings have food and clothing aplenty,
Let there be no lack and no suffering from cold or hunger
May all the world be free from war and violence
And society be filled with peace and harmony

May Buddha's teachings of the Great Vehicle spread,
That by evil doctrines, sentient beings cannot be misled
May we inspire the mind of awakening in one another,
May the Way of Innumerable Meanings be widely practiced

終曲•迴向發願 hui xiang fa yuan

大慈大悲大懺悔dà cí dà bēi dà chàn huǐ


歲月悠悠不久留幾番風雨幾情愁
Suì yuè yōu yōu bù jiǔ liú jǐ fān fēng yǔ jǐ qíng chóu

多少怨尤成災禍無明痴暗起風波
Duō shǎo yuàn yóu chéng zāi huò wú míng chī àn qǐ fēng bō

五趣流轉苦煎迫生死相續難解脫
Wǔ qù liú zhuàn kǔ jiān pò shēng sǐ xiāng xù nán jiě tuō

愛恨情仇誰參透苦集滅道佛宣說
Ài hèn qíng chóu shuí cān tòu kǔ jí miè dào fó xuān shuō

法譬如水能洗垢三學六度記心頭
Fǎ pì rú shuǐ néng xǐ gòu sān xué liù dù jì xīn tóu

由來罪業自造作能善能惡自擁有
Yóu lái zuì yè zì zào zuò néng shàn néng è zì yǒng yǒu

世間森羅並萬象無常奔騰不沉默
Shì jiān sēn luó bìng wàn xiàng wú cháng bēn téng bù chén mò

真如法性遍四周因果循環不錯過
Zhēn rú fǎ xìng biàn sì zhōu yīn guǒ xún huán bù cuò guò

名聞利養皆幻有誰能緊抓在雙手
Míng wén lì yǎng jiē huàn yǒu shuí néng jǐn zhuā zài shuāng shǒu

歡樂時光匆匆過那有片刻能寄託
Huān lè shí guāng cōng cōng guò nà yǒu piàn kè néng jì tuō

無明煩惱緣行業業入識田難自由
Wú míng fán nǎo yuán xíng yè yè rù shi tián nán zì yóu

名色六入觸與受愛取有生與老死
Míng sè liù rù chù yǔ shòu ài qǔ yǒu shēng yǔ lǎo sǐ

苦由業集復生惑惑生煩惱感苦果
Kǔ yóu yè jí fù shēng huò huò shēng fán nǎo gǎn kǔ guǒ

欲知法水何能洗十二因緣當細酌
Yù zhī fǎ shuǐ hé néng xǐ shí èr yīn yuán dāng xì zhuó

有求皆苦須勘破人生大患是染著
Yǒu qiú jiē kǔ xū kān pò rén shēng dà huàn shì rǎn zhuó

一切欲樂雲煙過一任笑傲付東流
Yī qiè yù lè yún yān guò yī rèn xiào ào fù dōng liú

悟達一念慢心起人面惡瘡訴冤仇
Wù dá yī niàn màn xīn qǐ rén miàn è chuāng sù yuān chóu

迦諾迦賜三昧水悟達國師頓解惑
Jiā nuò jiā cì sān mèi shuǐ wù dá guó shī dùn jiě huò

煩惱業障果報障懺悔法門細細說
Fán nǎo yè zhàng guǒ bào zhàng chàn huǐ fǎ mén xì xì shuō

洗盡無明業識垢慈悲水懺萬古留
Xǐ jìn wú míng yè shi gòu cí bēi shuǐ chàn wàn gǔ liú

苦海茫茫無邊回頭明明是岸
Kǔ hǎi máng máng wú biān huí tóu míng míng shì àn

三障諸惑應斷諸佛聲聲呼喚
Sān zhàng zhū huò yīng duàn zhū fó shēng shēng hū huàn

大時代需明大是非大劫難需養大慈悲
Dà shí dài xū míng dà shì fēi Dà jié nàn xū yǎng dà cí bēi

大無明需要大智能大動亂需要大懺悔
Dà wú míng xū yào dà zhì huì Dà dòng luàn xū yào dà chàn huǐ

(重複三次)

苦海茫茫無邊回頭明明是岸
Kǔ hǎi máng máng wú biān huí tóu míng míng shì àn

三障諸惑應斷諸佛聲聲呼喚
Sān zhàng zhū huò yīng duàn zhū fó shēng shēng hū huàn


Finale
Closing Dedications

Time passes with nary a pause,
Worries come with bouts of wind and rain
Enmity and grudge often develop into disasters
From ignorance and delusion, waves of turmoil arise

In the Five Destinies, we suffer and drift about
The cycle of life and death is hard to transcend
Who can see through the tangled web of love and hate?
It was Buddha who taught us the Four Noble Truths

Dharma cleanses away our defilements like water can
Remember well the Three Studies and Six Perfections
All evil karma was created by our own actions
To engage in good or evil, the choice is ours

Boundless manifestations exist in our world
Impermanence is everywhere, it is ever visible
Pure Buddha nature pervades the four directions
Cause and effect is a cycle; no one escapes

Fame and wealth are but illusions
Who can hold them fast with both hands?
Happy times pass by so quickly
How do we hold on to even a single moment?

Ignorance and afflictions are the causes of karma
Once they enter our consciousness, it is hard to break free
Name and Form, the Six Sense-doors, Contact, Sensation,
Craving, Grasping, Becoming, Birth, Old Age and Death

Suffering arises from the accumulation of karma
Karma breeds afflictions and suffering results
To understand how Dharma purifies like water does
The Twelve Links of Cyclic Existence must be studied

Desire and expectations cause us suffering
Defiled attachment is life's greatest problem
Like clouds and smoke, eventually our pleasures dissipate
Let go of our glorious moments as they fade into nothing

When in M​​aster Wu Da a single thought of arrogance arose
The human-faced sore sought to settle old scores
By the Samadhi-water Venerable Kanaka bestowed
Instantly, Master Wu Da's delusions were resolved< /p>

The obstacles of afflictions, karma, and retributions,
The practice of repentance explains them in detail
Ignorance, karma and defilements are completely washed away
And the Water Repentance practice is here to stay

(Repeat 3 Times)
In times of crisis, we must recognize clearly, right from wrong
In times of great calamities, we must bring forth great compassion
In times of great ignorance, we must exercise great wisdom
In times of great turmoil, we must deeply reflect and repent

The sea of​​ suffering is vast and boundless,
By turning back, we can return to the shore
Eliminate the Three Obstacles and all delusions
Listen to the calling of the Buddhas!